Säännöt

Seuran toimintasäännöt:

Vastuullisesti

Lake End Lifting toimii vastuullisesti lasten ja nuorten urheilu- ja valmennustoiminnassa. Suositusten mukaisesti selvitämme rikostaustaotteen valmentajilta, huoltajilta sekä muilta seuran määrittelemiltä lasten ja nuorten kanssa läheisesti toimivilta henkilöiltä.

Ri­kos­taus­taot­teel­la tar­koi­te­taan ri­kos­re­kis­te­rio­tet­ta, joka on tar­koi­tet­tu esi­tet­tä­väk­si työ­nan­ta­jal­le, vi­ran­omai­sel­le, op­pi­lai­tok­sel­le tai va­paa­eh­tois­toi­min­nan jär­jes­tä­jäl­le Suo­mes­sa, kun hen­ki­lö ryh­tyy toi­mi­maan alai­käis­ten kans­sa.

Seura vastaa rikostaustaotteen selvittämisestä aiheutuvista kuluista (15eur/rikostaustaote).

Lisätietoa: https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/loader.html.stx?path=/channels/public/www/ork/fi/structured_nav/asiakaspalvelu/rikosrekisteri/rikostaustaote